Liên kết website
Ngày 10/11/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 4943/TCT-CS hướng dẫn thuế GTGT đối với sản phẩm phần mềm như sau:
Ngày 10/11/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 4945/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế chuyển nhượng dự án như sau:
Ngày 7/11/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 4926/TCT-CS hướng dẫn Chính sách thuế đối với hộ khoán như sau:
Ngày 23/10/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 156/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính về chính sách khuyến khích xã hội hóa.
Ngày 12/11/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 5003/TCT-CS hướng dẫn bán hóa đơn như sau:
Ngày 11/11/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 4974/TCT-CS hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đối với Doanh nghiệp chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT như sau:
Ngày 27/10/2014 Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4729/TCT-CNTT thông báo chính sách giá của các đơn vị cung cấp chứng thư số hỗ trợ người nộp thuế tham gia khai thuế qua mạng.
Ngày 28/10/2014 Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4736/TCT-CS hướng dẫn về hóa đơn chứng từ như sau:
Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !