Liên kết website
Ngày 27/8/2014 Bộ Tài chính có công văn số 12024/BTC-TCT hướng dẫn xác định ưu đãi thuế TNDN như sau:
Ngày 22/8/2014 Bộ Tài chính có công văn số 11779/BTC-CST hướng dẫn Thuế nhà thầu nước ngoài đối với hoạt động cung cấp hàng hóa kèm theo điều kiện bảo hành như sau:
Ngày 19/8/2014 Bộ Tài chính có công văn số 11613/BTC-TCT hướng dẫn Thuế suất thuế GTGT mặt hàng bông như sau:
Ngày 26/8/2014 Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3586/TCT-CS hướng dẫn Phương pháp tính thuế GTGT như sau:
Ngày 20/8/2014 Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3393/TCT-CS hướng dẫn thuế suất thuế GTGT mặt hàng trấu như sau
Ngày 26/8/2014 Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3609/TCT-CS giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.
Ngày 25/8/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC hướng dẫn để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế
Ngày 25/8/2014 Chỉnh phủ ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP hướng dẫn một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp
Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !