Các ban, ngành 
05/11/2008 18:55 
 

   1. Văn phòng  HĐND –UBND huyện

 

   Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

 

   Chánh Văn phòng: Nguyễn Anh Đức

   Điện thoại: (072) 3874 212

 

   Phó Chánh Văn phòng: Trần Thị Thanh Phương

   Điện thoại: (072) 3874 828

   Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Tấn Hồng

   Điện thoại: (072) 3874 828

   

   2. Thanh tra huyện

 

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 

   Chánh Thanh tra:Trương Thị Ngọc Lệ

   Điện thoại: (072) 3874 248

 

   Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Thanh An

   Điện thoại:(072) 3874 248

 

   3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

  

   Trưởng phòng: Lê Trung Thuần

   Điện thoại: (072) 3874 251

  

   Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phượng Loan

   Điện thoại: (072) 3874 251

   Phó Trưởng phòng: Huỳnh Quang Lộc

   Điện thoại: (072) 3874 251

 

   4. Phòng Nội vụ

 

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực gồm: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

 

   Trưởng phòng: Trương Thị Phượng Quyên
  
Điện thoại:(072) 3874 216

   Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Mẫn

   Điện thoại:(072) 3874 216

   Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thạnh

   Điện thoại:(072) 3874 216


   5. Phòng Tư pháp 

 

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

 

   Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Lâm

   Điện thoại: (072) 3874 259

 

   Phó Trưởng phòng: Võ Văn Thơ

   Điện thoại: (072) 3874 259

 

   6. Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ và biển (đối với những địa phương có biển).

 

   Trưởng phòng: Nguyễn Tuấn Thanh 

   Điện thoại:(072) 3894 453

   Phó Trưởng phòng: Dương Văn Tuấn Kiệt
  
Điện thoại:(072) 3894 453

   7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

 

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

 

    Q.Trưởng phòng: Đỗ Hiếu Trung

   Điện thoại: (072) 3875 047

 

   Phó Trưởng phòng: Bùi Thanh Phong

   Điện thoại:(072) 3875 047

   Phó Trưởng phòng:

   Điện thoại:(072) 3875 047


   8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

 

   Trưởng phòng: Nguyễn Văn Đỏ

   Điện thoại: (072) 3874 234

 

   Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Thúy

   Điện thoại:(072) 3874 234

 

   Phó Trưởng phòng: Võ Đình Xương

   Điện thoại:(072) 3874 234

 

   9. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã.

 

   Trưởng phòng:Đồng Quang Đôn
   Điện thoại:  (072) 3874 826

   Phó Trưởng phòng: Đặng Văn Công

   Điện thoại:  (072) 3874 826

   10. Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

 

   Trưởng phòng: Võ Tây Phiên

   Điện thoại:  (072) 3893 725

 

   Phó Trưởng phòng: Võ Trường Tam
  
Điện thoại: (072) 3874 227

   Phó Trưởng phòng: Lương Bá Tuệ
   Điện thoại: (072) 3874 227

   11. Phòng Văn hoá và Thông tin

 

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.


   Trưởng phòng: Lê Văn Chiến
   Điện thoại:  (072) 3874 249  

   Phó Trưởng phòng: Phạm Hoàng Việt

   Điện thoại: (072) 3874 249


   12. Phòng Y tế

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

 

   Trưởng phòng: Ngô Thanh Sơn

   Điện thoại: (072) 3874 438
   Phó Trưởng phòng: Huỳnh Thị Khánh Linh
  Điện thoại: (072) 3874 438

   13. Trung tâm phát triển quỹ đất 

 

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý qũy đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

 

   Giám đốc: Trần Văn Ngọc Sinh
   Điện thoại: (072) 3875 128

 

   Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Tú

   Điện thoại:(072) 3875 128

   Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Vô 

   Điện thoại:(072) 3875 128

   14. Ban quản lý dự án

 

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động có liên quan đến việc thực hiện dự án; Lập kế hoạch thực hiện dự án; Chỉ đạo các hoạt động cần thiết trong việc thực hiện dự án; Giám sát tiến độ, chất lượng và kiểm soát, giải quyết các vấn đề phát sinh, thanh toán, cấp phát, giải ngân kịp thời đối với nguồn vốn đã được bố trí cho dự án; Tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng dự án đạt hiệu quả kinh tế, đúng mục đích sử dụng; Đúc kết những bài học kinh nghiệm để hỗ trợ cho việc lập kế hoạch và quản lý tốt hơn cho các dự án khác trong tương lai. 

 

   Trưởng ban: Huỳnh Minh Trí

   Điện thoại: (072) 3893 322

 

   Phó Trưởng ban: Nguyễn Ngọc Minh

   Điện thoại:(072) 3893 322

Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ X
Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ X
Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc kỳ họp thứ 8 khóa X
Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc kỳ họp thứ 8 khóa X
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cần Giuộc quê tôi
Cần Giuộc quê tôi