Liên kết website
Báo cáo tổng kết Đề án 3 
15/01/2009 10:42 
 
    Thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, ngày 28/01/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thứ ba về “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn”. Đề án được tổ chức trong 02 giai đoạn (giai đoạn 1 từ năm 2005-2007, giai đoạn 2 từ năm 2008-2010) nhằm tạo ra sự chuyển biến về nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ nhân dân xã, phường, thị trấn, góp phần ngăn chặn và làm hạn chế các vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Ngày 04/7/2006, Thanh tra Chính phủ có văn bản số 1308/TTCP-PC về việc hướng dẫn thực hiện Đề án thứ ba 212/QĐ-TTg về tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại các địa phương. Ngày 17/10/2006, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo Đề án 3 và thực hiện Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 04/5/2007 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thứ ba, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa thông tin và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của đề án. Thực hiện chỉ đạo theo quyết định của UBND tỉnh, thời gian qua Thanh tra tỉnh cùng các cơ quan có liên quan đã tích cực triển khai thực hiện đề án và đạt được một số kết quả bước đầu.
I/- TÌNH HÌNH QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 3:
    Thực hiện Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động quốc gia về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010, UBND tỉnh Long An ban hành kế hoạch thực hiện Đề án ba của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn. 
    Ngày 17/10/2006, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo Đề án 3 và thực hiện Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 04/5/2007 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thứ ba (Ban chỉ đạo Đề án 3) do Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng ban, đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc, Văn hóa-Thể thao và du lịch, Tư pháp, Đài Phát thanh và truyền hình, Báo Long An làm thành viên Ban chỉ đạo. Trên cơ sở đề xuất của Ban chỉ đạo, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 61/QĐ-TTr ngày 11/5/2007 thành lập Tổ Thư ký giúp việc Ban chỉ đạo với các thành viên là cán bộ thuộc Thanh tra tỉnh. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ của đề án và chương trình công tác hàng năm của Thanh tra tỉnh, của các cơ quan phối hợp, Ban chỉ đạo đề án đã xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2007. Đồng thời, Ban chỉ đạo đề án tiến hành xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các thành viên ban chỉ đạo trong việc tổ chức thực hiện đề án. Ban chỉ đạo đề án 3 đã tổ chức các hội nghị quán triệt thực hiện đề án cho Chánh Thanh tra các huyện, thị, sở ngành và Chủ tịch Hội nông dân, cán bộ tiếp dân các huyện, thị và 190 xã, phường, thị trấn vào cuối tháng 7 năm 2007. Nội dung hướng dẫn tập trung vào việc thành lập Ban chỉ đạo đề án cấp tỉnh, việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; việc kiểm tra trao đổi kinh nghiệm, chế độ thông tin báo cáo, kinh phí hoạt động… Các nội dung hướng dẫn trên mang tính thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi giúp Ban chỉ đạo và Thanh tra các huyện, thị tổ chức thực hiện đề án tại cơ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Long An đạt được một số kết quả nhất định. Chính quyền các cấp đã tổ chức nhiều hội nghị triển khai và tuyên truyền, học tập về Luật Khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn thi hành Luật; các nghị định liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân… cho cán bộ công chức và nhân dân bằng nhiều  hình thức phong  phú, đa dạng thu hút được nhiều người tham dự. Qua đó, ý thức trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành, các cấp ủy Đảng, cán bộ công chức và nhân dân đã được nâng lên trong việc nhận thức và chấp hành các chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự địa phương.
Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo vẫn còn hạn chế. Việc tuyên truyền ở cơ sở chưa thường xuyên, đồng bộ; nội dung, phương pháp chưa phong phú, đa dạng, chưa tập trung cho cấp cơ sở.
II/- KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN :
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng:
    Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng là một trong những nội dung rất quan trọng trong việc nâng cao hiểu biết và ý thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn. Ban chỉ đạo Đề án 3 cấp tỉnh xác định đây là một hoạt động quan trọng xuyên suốt cả quá trình thực hiện đề án, vì vậy, Ban chỉ đạo chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Báo Long An … xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Theo đó, các cơ quan này đăng tin bài, ảnh, phóng sự điều tra, giải đáp pháp luật về khiếu nại, tố cáo…
2. Hoạt động khảo sát, kiểm tra hướng dẫn thực hiện đề án:
    Để thực hiện và chỉ đạo thực hiện đề án có hiệu quả và sát với tình hình thực tế, Ban chỉ đạo đề án 3 cấp tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành khảo sát tại một số xã, thị trấn. Việc khảo sát được thực hiện với hình thức trực tiếp. Trực tiếp kiểm tra tại một số xã, phường, thị trấn, lấy ý kiến, phổ biến một số kinh nghiệm về tổ chức thực hiện, những thuận lợi, khó khăn trong tổ chức thực hiện đề án… Qua đợt khảo sát đem lại kết quả thiết thực, giúp Ban chỉ đạo Đề án 3 đánh giá đúng tình hình, kịp thời hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt các nội dung của đề án.
3. Hoạt động chỉ đạo điểm:
    Nhằm hỗ trợ các địa phương trong việc triển khai thực hiện đề án, đồng thời chọn mô hình tổ chức thực hiện đề án làm cơ sở nhân rộng ra các xã, thị trấn, Ban chỉ đạo Đề án 3 tổ chức chỉ đạo điểm tại 03 xã: Vĩnh Thạnh (Tân Hưng), Tân Lân (Cần Đước) và thị trấn Đông Thành (Đức Huệ). Qua chỉ đạo điểm, Ban chỉ đạo rút ra được những kinh nghiệm thiết thực phục vụ cho công tác triển khai đề án như ngoài hình thức tập huấn có thêm hình thức phát tài liệu cho người tự đọc, đưa tin trên loa truyền thanh của xã…; Đồng thời, chọn xã Bình An (huyện Thủ Thừa) và phường 6 (thị xã Tân An) làm điểm để triển khai và cấp phát tài liệu tuyên truyền ra dân.
Ngoài ra, Ban chỉ đạo Đề án 3 còn phối hợp với Sở Tư pháp, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho trên 400 cán bộ tiếp dân và Chủ tịch Hội nông dân các huyện, thị và các xã, phường, thị trấn. Nội dung của lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo thuộc chức năng Sở Tư pháp; Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 09/10/2001 do Hội Nông dân tỉnh phụ trách; Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người tố cáo; Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại, người bị tố cáo; Trình tự thủ tục xác minh hòa giải vụ việc cấp xã và giải quyết lần đầu cấp huyện do Thanh tra tỉnh đảm nhận giới thiệu.
Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức triển khai được 683/1015 ấp, khu phố, với số cuộc 5.126, số người dự là 133.489 và tài liệu đã cấp phát là 117.017 tờ.
III/- NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN:
1. Nhận xét chung kết quả thực hiện Đề án 3:
    Nhiệm vụ của Đề án 3 là “ Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn” thực hiện trong giai đoạn 1 là rất quan trọng và cần thiết. Với sự nỗ lực, cố gắng của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, Thanh tra các huyện, thị nên các nhiệm vụ đặt ra được triển khai thực hiện, bước đầu đạt hiệu quả theo đúng mục tiêu của đề án.
    Qua thực hiện đề án, cho thấy sự quan tâm của cấp ủy Đảng; chính quyền các cấp và nhân dân được nâng lên trong việc nhận thức và chấp hành các chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự địa phương. Nhất là cấp xã luôn phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở xã, phường, thị trấn; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở của các ngành và địa phương, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An. Về hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo: Chính quyền các cấp đã tổ chức nhiều hội nghị triển khai và tuyên truyền, học tập về Luật Khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn thi hành Luật; các nghị định liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Từ đó, người dân nắm được quyền và nghĩa vụ trong khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, xác định trách nhiệm gửi đơn đúng cơ quan có chức năng thẩm quyền giải quyết, không gửi vượt cấp. Nếu có quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo có hiệu lực thì phải chấp hành. Về tài liệu tuyên truyền, phổ biến: Đến ngày 31/12/2008, được sự quan tâm của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo được cấp kinh phí là 60.291.000đồng để in ấn tài liệu, với số lượng là 60.900 tờ, trang cấp cho 1.015 ấp, khu phố của 190 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An. Để có được những kết quả trên là do trong quá trình thực hiện lãnh đạo chỉ đạo, Thanh tra tỉnh được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp. Trong quá trình triển khai thực hiện đề án, các cán bộ thực hiện đề án, phóng viên báo chí đã cố gắng, làm việc với tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ. Việc đầu tư kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho Ban chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện Đề án 3 đạt kết quả.
2. Những hạn chế, khó khăn trong tổ chức thực hiện đề án:
    - Việc thực hiện Đề án 3, cơ bản hoàn thành, đang thực hiện trong giai đoạn 2 nhưng theo kế hoạch tiến độ vẫn còn chậm, sự phối hợp ở cơ sở nhiều nơi chưa đồng bộ.
    -Về đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất: Trung ương và địa phương có hỗ trợ nhưng chưa đầy đủ theo dự toán kinh phí đề xuất.
3. Một số kinh nghiệm:
    Từ thực tiễn triển khai ở giai đoạn 1, Ban chỉ đạo Đề án 3 bước đầu rút ra được những kinh nghiệm cụ thể như:
    - Để tổ chức thực hiện đề án đạt hiệu quả cao, cần phải có sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự tham gia có trách nhiệm của các cơ quan có liên quan; Đồng thời, cần gắn kết chặt chẽ giữa việc tổ chức thực hiện đề án với nhiệm vụ chuyên môn.
    - Quan tâm, chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, giúp đỡ, tạo điều kiện và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế, đảm bảo sự thống nhất trong quá trình thực hiện. Định kỳ tổ chức họp Ban chỉ đạo nhằm rút kinh nghiệm và tìm ra giải pháp thực hiện có hiệu quả.
    - Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án và kinh phí cụ thể từng năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để công việc tiến hành thuận tiện hơn và đảm bảo đủ kinh phí cho việc thực hiện. Đồng thời, bố trí đủ điều kiện, phương tiện, vật chất để đảm bảo thực hiện kế hoạch đề ra.
    - Động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời chấn chỉnh, nhắc nhở những đơn vị, cá nhân chưa chú trọng trong việc thực hiện đề án.
IV/- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:
    Thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giúp cho người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của mình khi thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; nâng cao trình độ nghiệp vụ và đề cao trách nhiệm của cán bộ ở cấp xã trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo tập trung đông người và vượt cấp.
    Để thực hiện được mục tiêu của đề án, trong thời gian tới cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau:
    1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn với các hình thức thiết thực, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với các tầng lớp nhân dân.
    2. Tiếp tục chuẩn bị các tài liệu về quyền, nghĩa vụ, trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo của công dân; nghiệp vụ về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
    3. Tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền pháp luật và nghiệp vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cho cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo cho cán bộ hiểu biết sâu các quy định, đủ năng lực về kỹ năng tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ của đề án giai đoạn 2.
    4. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Hội nông dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn và các thành viên của Mặt trận với chính quyền cấp xã trong việc phối hợp, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp phát sinh từ cơ sở cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn.
    5. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo điểm, nhân rộng kết quả chỉ đạo điểm; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết kịp thời những vướng mắc của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện đề án; thường xuyên tổ chức trao đổi kinh nghiệm trong Ban chỉ đạo và thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo.
    
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị