Liên kết website
Ngày 12 tháng 6 năm 2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1803/UBND-NCTCD về việc giải quyết khiếu nại cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và Luật Đất đai năm 2003.
    
rong thời kỳ đất nước đổi mới, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc với mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020, việc huy động và sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo môi trường thuận lợi, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân.
    
Tham nhũng trong ngành xây dựng vẫn còn phổ biến trong các thành phố của Bungari và trên khắp Đông Âu.Tuy nhiên, có thể được học rất nhiều kinh nghiệm từ chiến lược của Hiệp hội Dân sự chống tham nhũng và bất hợp pháp trong lĩnh vực xây dựng ở Bulgaria khi nói đến giải quyết sự thiếu minh bạch trong lĩnh vực xây dựng đô thị. Một trong những dự án của họ, được hỗ trợ bởi USAID và thực hiện trong năm 2002-2003, bao gồm các hành động khác nhau như chống xây dựng trái phép trong khu đô thị của Sofia, bao gồm cả việc tạo ra một nhóm chuyên gia theo dõi việc cấp giấy phép xây dựng tại Sofia, khảo sát hành vi tham nhũng trong trường hợp xây dựng trái phép, thiết lập mục "công dân Khiếu nại”, Thông tin "trợ giúp pháp lý”, và truyền thông vận động chuyên sâu. Các cơ chế phát triển trong phạm vi của dự án hỗ trợ trong việc đưa minh bạch hơn để xử lý và các chiến dịch truyền thông đã thành công trong việc nâng cao nhận thức về vấn đề này và giáo dục công dân về quyền lợi của họ trong các trường hợp xây dựng trái phép.
    
Trong những năm qua, Nhà nước ta đã quan tâm nhiều tới công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất bằng nguồn vốn đầu tư công. Cùng với việc tăng vốn đầu tư và xây dựng đòi hỏi công tác quản lý sử dụng nguồn vốn này cũng cần được tăng cường. Chính phủ đã ra nhiều văn bản về quản lý đầu tư xây dựng để quản lý nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng vốn đầu tư. Hơn nữa, trong điều kiện ngân sách nhà nước căng thẳng như hiện nay, quyết liệt chống lãng phí, thất thoát vốn đầu tư xây dựng cơ bản nhằm bảo đảm sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả, đúng quy định của pháp luật... là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần thực hiện thành công quá trình tái cơ cấu đầu tư công.
    
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị