Liên kết website
Căn cứ Kế hoạch số 3177/KH-TTCP ngày 30/12/2013 của Thanh tra Chính phủ về thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016, ngày 12/8/2014, Thanh tra Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt, ban hành bộ tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo.​ ​Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ đăng tải bộ tài liệu để các đơn vị, địa phương tiện theo dõi và sử dụng​
    
Thông tư này hướng dẫn, việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở để tái định cư trong trường hợp thửa đất có nhà ở bị thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở quy định tại khoản 5 Điều 6 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, cụ thể: Việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở để tái định cư trong trường hợp thửa đất có nhà ở bị thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở chỉ được thực hiện khi phần diện tích còn lại của thửa đất thu hồi đủ điều kiện được tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất thu hồi.
    
Ngày 12 tháng 6 năm 2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1803/UBND-NCTCD về việc giải quyết khiếu nại cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và Luật Đất đai năm 2003.
    
rong thời kỳ đất nước đổi mới, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc với mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020, việc huy động và sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo môi trường thuận lợi, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân.
    
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị