Liên kết website
Nhằm triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, ngày 28/02/2014, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Long An đã ban hành Kế hoạch 579/KH-HĐPH v/v tổ chức triển khai VBPL mới ban hành đợt 1 năm 2014 cho Báo cáo viên pháp luật, cán bộ pháp chế các sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, giảng viên của Trường chính trị tỉnh.
    
Thực hiện dự án ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống quản lý thông tin giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các phòng nghiệp vụ tại Thanh tra tỉnh và 32 đầu mối tổ chức thanh tra huyện, thị xã, thành phố, sở, ngành trên địa bàn tỉnh, đến nay Thanh tra tỉnh Long An đã hoàn tất việc triển khai và đưa vào chạy thử nghiệm vào ngày 01/5/2014. Dự án này được UBND tỉnh Long An phê duyệt thực hiện trong 2 năm 2013-2014 , với kinh phí khoảng trên 1 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư XDCB của tỉnh, bao gồm trang thiết bị máy tính, máy scan, phần mềm quản lý, chi phí triển khai, tập huấn cho người sử dụng …
    
Hiến pháp là văn kiện đặc biệt quan trọng của một quốc gia, phản ánh ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, tạo cơ sở chính trị- pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới. Việc triển khai thi hành Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.
    
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị