image banner

Lấy ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh

Trích yếu:
Lấy ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh
Nội dung:

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 8349/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được Luật giao; Sở Nội vụ gửi bộ hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Long An (gồm dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ và Quyết định của UBND tỉnh đính kèm).

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, địa phương nêu trên nghiên cứu, đóng góp ý kiến, gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chậm nhất ngày 15/5/2024, để lập thủ tục đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Riêng đối với UBND cấp huyện, đề nghị lấy ý kiến góp ý đến UBND cấp xã. Đồng thời, đề nghị Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định nêu trên trong thời hạn ít nhất 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

image advertisement
Thống kê truy cập
  • Tất cả: 1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner