image banner

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết “quy định nhiệm vụ chi và mức hỗ trợ kinh phí đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khi thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh

Trích yếu:
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết “quy định nhiệm vụ chi và mức hỗ trợ kinh phí đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khi thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh
Nội dung:

Căn cứ  khoản 3 Điều 22 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định: Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương và nguồn hỗ trợ của ngân sách trung ương quy định tại khoản 2 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định cụ thể các nhiệm vụ chi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và quyết định mức hỗ trợ cụ thể đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tuân thủ quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Căn cứ quy định nêu trên, Sở Tài chính đã dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh, đồng thời đã tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan. Để đảm bảo tính khả thi và thống nhất khi tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nhiệm vụ chi và mức hỗ trợ kinh phí đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khi thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Long An, Sở Tài chính đề nghị quý cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, đóng góp ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh nêu trên.

Ý kiến đóng góp của cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi về Sở Tài chính chậm nhất đến ngày 24/5/2024 để Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh.

Ghi chú:

- Sở Tài chính đăng tải văn bản dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trên Trang thông tin điện tử của tỉnh Long An để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

- Trường hợp sau thời gian nêu trên, Sở Tài chính không nhận được ý kiến góp ý bằng văn bản của cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố, được hiểu cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố thống nhất với dự thảo.

Tập tin tải về:
20-5-2024-sotaichinh.rar
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Tất cả: 1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner